แนะนำสำนักวิชา

  ​

ข่าวเด่น

WU Boot Camp (Design Thinking)

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม WU Boot Camp (Design Thinking) โดยมีนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MTA) ซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของรายวิชา Entrepreneurship Education ....

นำเสนอเทคโนโลยี AR งานวิจัยด้านการท่องเที่ยว ต่อรองนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้า...

Informatics runway @เซ็นทรัลนครศรีฯ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สำนักวิชา เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ที่ห้อง Southern Gallery ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี...

ผู้สนใจเข้าศึกษา

Admission

หลักสูตรที่เปิดสอน

ข้อมูลหลักสูตร

นักศึกษาปัจจุบัน

ข้อมูลหลักสูตร

ศิษย์เก่า

ข่าวศิษย์เก่า

สารสนเทศศาสตร์ อาชีพสำหรับศตวรรษที่ 21

10 เหตุผลที่ต้องเรียนสารสนเทศศาสตร์

1. หลักสูตรมีความทันสมัยตอบสนองในศตวรรษที่ 21
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเรียน มีมาตรฐานทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ
3. เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยอุปกรณ์แบบเดียวกับสถานประกอบการในปัจจุบัน จบไปทำงานได้เลย
4. สามารถบูรณาการระหว่างหลักสูตรเพื่อให้ได้ความหลากหลายในทักษะการทำงาน
5. มีความเป็นสากล ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รวมถึงสหกิจศึกษาต่างประเทศ
6. คุ้มค่าด้วยโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากเครื่องมือที่ทันสมัย ระดับโลก
7. ดูแลอย่างใกล้ชิด มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้การดูแลตลอดระยะเวลาเรียน
8. นักศึกษาได้งานก่อนเรียนจบ
9. มีความร่วมมือกับสถานประกอบการที่หลากหลายในการสอนนักศึกษา
10. เรียนจบไปสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้ (Start Up)

informatics runway

VDO เด่น