VDO

รายการเปิดประะตูสู่มหาวิทยาลัย ตอนที่ 1

รายการเปิดประะตูสู่มหาวิทยาลัย ตอนที่ 2

แนะนำสำนักวิชาสารสรเทศศาสตร์

แนะนำหลักสูตรเทคโนโลยรสารสนเทศ

ผลงานนักศึกษาหลักสูตร MTA

ผลงานนักศึกษาหลักสูตร MTA

ผลงานนักศึกษาหลักสูตร MTA