สารสนเทศศาสตร์

WU Boot Camp (Design Thinking)

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมจัดกิจกรรม WU Boot Camp (Design Thinking) กับหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ภายใต้รายวิชา Entrepreneurship Education ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561

โดยเป้าหมายในการจัดกิจกรรมคือ
1. เข้าใจ Design Thinking และพร้อมเอาไปใช้ได้จริงในการคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. สังเกตเห็นความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถปรับตัวได้ทันในยุคดิจิทัล
3. สามารถคิดค้นไอเดียได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ติดกรอบกับวิธีแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ

กิจกรรมดีดีมากมายเมื่อมาเรียนกับหลักสูตร