Home / ข่าวกิจกรรม / บรรยากาศการนำเสนอชิ้นงานครั้งที่ 2 รายวิชาโครงงานสำหรับงานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3/2561 Multimedia Technology Animation and Game # WALAILAK UNIVERSITY

บรรยากาศการนำเสนอชิ้นงานครั้งที่ 2 รายวิชาโครงงานสำหรับงานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3/2561 Multimedia Technology Animation and Game # WALAILAK UNIVERSITY

#เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริงนึกถึง#MTAWalailak

Facebook Comments

Check Also

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ และ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

เมื่อวันที่ 12 …