NCIs2019

งานประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ 2019
(National Conference on Informatics, NCIs2019)

Theme: Smart Learning
25-26 มิถุนายน 2562

             งานการประชุม National Conference on Informatics (NCIs) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์และระบบอัจฉริยะ การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

             ผลงานวิชาการ นวัตกรรม และข้อค้นพบใหม่ควรได้รับการถ่ายทอดและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงขอเชิญชวนนักวิจัย นักศึกษา อาจารย์ ได้ส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุม NCIs2019 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านต่างๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

             ในงานประชุม NCIs ปี 2019 เน้นงานวิชาการและนวัตกรรมด้าน Smart Learning ซึ่งจะมีบทบาทอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการของบุคลากรด้านการศึกษาและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดรูปแบบการจัดงานให้มี การบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนา การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการจัดงานประชุมวิชาการ NCIs 2019

>>ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ<<

หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • Information Technology and Innovation
  • E-Commerce/E-Education/E-Government/E-Industry/E-Society
  • Cloud Technology/Network Security
  • Internet of Things/Embedded System
  • IT and Mobile Applications
  • IT for Healthcare
 • Software and Intelligence System
  • Software Engineering
  • Big Data/Data Analytics/Business Intelligence
  • Data/Text/Web/Social Network Mining
  • Image/Speech/Video Processing
 • Digital Learning and Services Design
  • Open Data and Open Education/MOOC
  • Smart Learning/Active Learning/Blended Learning
  • E-Learning/Digital Learning
  • Digital Content/Digital Collections
  • Literacy in the Digital Age
 • Mass Communication
  • Communication
  • Media
  • Advertising and Public Relations
  • Marketing Communication
 • Multimedia Animation and Game
  • Augmented and Virtual Reality
  • Computer Animation and Game
  • Digital Art
  • Multimedia Technology

Proceedings สำหรับงานประชุมวิชาการ NCIs 2019 ที่ตีพิมพ์ใน Walailak Procedia 2019

>>ดาวน์โหลด Proceedings สำหรับงานประชุม NCIs 2019 <<

Vol 2019, No 8 (2019): Digital Learning, Communication and Multimedia
Vol 2019, No 7 (2019): Information Technology and Intelligence System

คณะกรรมการจัดการประชุม

ดาวน์โหลดคณะกรรมการจัดการประชุม

กำหนดการงานประชุม

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

เวลา กิจกรรม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  ณ โถงกลาง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์
09.00-10.00 น. พิธีเปิด  ณ ห้อง AD 1307
พิธีกร : อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
กล่าวรายงาน : รองศาสตราจารย์ ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
ท่านประธานกล่าวเปิดงาน : ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดี
10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15-11.30 น. Keynote Speaker: หัวข้อ “Technology for Teaching and Learning in the next Century” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย ผู้จัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่รุ่นแรก  ที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจาก สกอ.
ณ ห้อง AD 1307
11.30-12.00 น. ตอบข้อซักถาม
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ โถงกลาง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์
13.00-16.30 น. นำเสนอบทความในรูปแบบบรรยาย (Oral presentation)  ณ ห้อง AD 1301, ห้อง  AD 1308, ห้อง AD 1309 และรับประทานอาหารว่าง >>ดาวน์โหลดช่วงเวลาในการนำเสนอ<<
16.30-17.30 น. เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์ พร้อมรับประทานอาหารว่างในสวน 
17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562

เวลา กิจกรรม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม WUNCA ครั้งที่ 39   ณ อาคารไทยบุรี (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
09.00-12.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม WUNCA ครั้งที่ 39  ณ ห้องประชุมไทยบุรี       
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ  โถงกลาง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์
13.00-16.30 น. Workshop: “การประยุกต์ใช้แนวคิดของเกมเพื่อการจัดการเรียนการสอน”    
โดยทีมวิทยากร :
1. ดร. รัตตมา รัตนวงศา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผศ.ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ดร. ชยาภรณ์ เคารพไทย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ณ ห้อง AD 1308 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์
16.30-18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น. งานเลี้ยงรับรอง  ณ  โถงกลาง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์

การส่งบทความ

         รับบทความวิจัย/วิชาการภาษาไทยฉบับเต็ม (Full paper) เพื่อนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) เป็นผลงานที่ยังไม่ได้เผยแพร่ที่ใดมาก่อนหรืออยู่ระหว่างรับการประเมินเพื่อเผยแพร่ที่อื่น บทความมีความยาว 6-10 หน้ากระดาษ A4 บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน

         บทความที่ผ่านการคัดเลือกที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำและเข้าร่วมการนำเสนอ Oral presentation จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน NCIs2019 Proceedings
หรือผู้แต่งสามารถเลือกนำส่งต่อไปยังวารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Journal of Learning Innovations Walailak University) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการคัดกรองเบื้องต้นและผลการประเมินหรือเงื่อนไขของวารสารดังกล่าว ทั้งนี้สามารถ Download รูปแบบบทความได้ที่ >> คลิก <<

         ขณะนี้มีการแจ้งผลการประเมินบทความแล้วบางส่วน หากท่านยังไม่ได้รับ E-mail แจ้งผลหรือในระบบ Easychair ยังไม่แสดงผลแสดงว่าบทความของท่านยังอยู่ระหว่างการประเมินผล สำหรับท่านที่ทราบผลการประเมินแล้ว เมื่อปรับแก้ไขแล้วสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ระบบ Easychair >>คลิก<< โดยคลิกที่เมนู My submissions คลิกเลือก หมายเลขบทความ และคลิกที่เมนูด้านขวามือ Update file

ลงทะเบียนชำระเงินและเข้าร่วมงาน

>>ลงทะเบียนชำระเงินและเข้าร่วมงาน<<

อัตราค่าลงทะเบียน

 • นักศึกษา 2,500 บาท / บทความ
 • อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป 3,500 บาท / บทความ
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายโดยไม่เสนอผลงานชำระเงิน 2,000 บาท (ได้รับเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)

ติดต่อเลขาการประชุมได้ที่

อีเมล : NCIs2019WU@gmail.com
ที่อยู่ : NCIs2019, สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
222 ต. ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 081-538-7210 โทรสาร : 0 7567 2205

ข้อมูลที่พักและการเดินทาง

>>>>ตารางรถรับส่ง <<<<<

Call for papers

Facebook Comments