Home / NCIs2019

NCIs2019

งานประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ 2019
(National Conference on Informatics, NCIs2019)

Theme: Smart Learning
25-26 มิถุนายน 2562

             งานการประชุม National Conference on Informatics (NCIs) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์และระบบอัจฉริยะ การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

             ผลงานวิชาการ นวัตกรรม และข้อค้นพบใหม่ควรได้รับการถ่ายทอดและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงขอเชิญชวนนักวิจัย นักศึกษา อาจารย์ ได้ส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุม NCIs2019 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านต่างๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

             ในงานประชุม NCIs ปี 2019 เน้นงานวิชาการและนวัตกรรมด้าน Smart Learning ซึ่งจะมีบทบาทอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการของบุคลากรด้านการศึกษาและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดรูปแบบการจัดงานให้มี การบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนา การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการจัดงานประชุมวิชาการ NCIs 2019

>>ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ<<

หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • Information Technology and Innovation
  • E-Commerce/E-Education/E-Government/E-Industry/E-Society
  • Cloud Technology/Network Security
  • Internet of Things/Embedded System
  • IT and Mobile Applications
  • IT for Healthcare
 • Software and Intelligence System
  • Software Engineering
  • Big Data/Data Analytics/Business Intelligence
  • Data/Text/Web/Social Network Mining
  • Image/Speech/Video Processing
 • Digital Learning and Services Design
  • Open Data and Open Education/MOOC
  • Smart Learning/Active Learning/Blended Learning
  • E-Learning/Digital Learning
  • Digital Content/Digital Collections
  • Literacy in the Digital Age
 • Mass Communication
  • Communication
  • Media
  • Advertising and Public Relations
  • Marketing Communication
 • Multimedia Animation and Game
  • Augmented and Virtual Reality
  • Computer Animation and Game
  • Digital Art
  • Multimedia Technology

กำหนดการ

เปิดรับบทความ บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2562 ขยายเวลาถึง 26 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือกบทความ 1 มิถุนายน 2562 10 มิถุนายน 2562
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 10 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562
กำหนดการลงทะเบียน 1–15 มิถุนายน 2562 10-17 มิถุนายน 2562

การส่งบทความ

         รับบทความวิจัย/วิชาการภาษาไทยฉบับเต็ม (Full paper) เพื่อนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) เป็นผลงานที่ยังไม่ได้เผยแพร่ที่ใดมาก่อนหรืออยู่ระหว่างรับการประเมินเพื่อเผยแพร่ที่อื่น บทความมีความยาว 6-10 หน้ากระดาษ A4 บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน

         บทความที่ผ่านการคัดเลือกที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำและเข้าร่วมการนำเสนอ Oral presentation จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน NCIs2019 Proceedings
หรือผู้แต่งสามารถเลือกนำส่งต่อไปยังวารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Journal of Learning Innovations Walailak University) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการคัดกรองเบื้องต้นและผลการประเมินหรือเงื่อนไขของวารสารดังกล่าว ทั้งนี้สามารถ Download รูปแบบบทความได้ที่ >> คลิก <<

         ขณะนี้มีการแจ้งผลการประเมินบทความแล้วบางส่วน หากท่านยังไม่ได้รับ E-mail แจ้งผลหรือในระบบ Easychair ยังไม่แสดงผลแสดงว่าบทความของท่านยังอยู่ระหว่างการประเมินผล สำหรับท่านที่ทราบผลการประเมินแล้ว เมื่อปรับแก้ไขแล้วสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ระบบ Easychair >>คลิก<< โดยคลิกที่เมนู My submissions คลิกเลือก หมายเลขบทความ และคลิกที่เมนูด้านขวามือ Update file

ลงทะเบียนชำระเงินและเข้าร่วมงาน

>>ลงทะเบียนชำระเงินและเข้าร่วมงาน<<

กำหนดการงานประชุม


วันที่ 25 มิ.ย. 62
         ช่วงเช้า Keynote Speaker: หัวข้อ “Smart Learning”
                  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย ผู้จัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่รุ่นแรกที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจาก สกอ.
                  Panel Discussion: หัวข้อ “Technology for Teaching and Learning in the next Century”
         ช่วงบ่าย นำเสนอบทความในรูปแบบบรรยาย (Oral presentation)
         ช่วงเย็น เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์ พร้อมรับประทานอาหารว่างในสวน

วันที่ 26 มิ.ย. 62
         ช่วงเช้า Keynote Speaker: หัวข้อ “Smart University”
                  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
                  Panel Discussion: หัวข้อ “Smart University for 21st Century”
                  *ร่วมกับงานประชุมวิชาการ WUNCA 39th
         ช่วงบ่าย Workshop: “การประยุกต์ใช้แนวคิดของเกมเพื่อการจัดการเรียนการสอน”
         ช่วงเย็น งานเลี้ยงรับรอง

นอกจากนี้ ในวันที่ 28 มิ.ย. 62 ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้า Workshop เรื่อง “Game Based Learning Workshop” ณ งานประชุมวิชาการ WUNCA 39th ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อัตราค่าลงทะเบียน

 • นักศึกษา 2,500 บาท / บทความ
 • อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป 3,500 บาท / บทความ
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายโดยไม่เสนอผลงานชำระเงิน 2,000 บาท (ได้รับเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)

ติดต่อเลขาการประชุมได้ที่

อีเมล : NCIs2019WU@gmail.com
ที่อยู่ : NCIs2019, สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
222 ต. ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 081-538-7210 โทรสาร : 0 7567 2205

ข้อมูลที่พักและการเดินทาง

Call for papers

Facebook Comments