ทำเนียบผู้บริหาร

คณบดี

ผศ.ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก

ผศ.ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก

รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

รองคณบดี

ดร.พรพล ธรรมรงค์รัตน์

ดร.พรพล ธรรมรงค์รัตน์

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายรับผิดชอบ งานการเรียนการสอน, Happy Workplace

ผศ.ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ

ผศ.ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายรับผิดชอบ ดูแลพนักงานสายปฏิบัติการ, งานบริการวิชาการ, งานครุภัณฑ์ อาคารสถานที่

หัวหน้าสถานวิจัย

ผศ.ดร.พีรวิชญ์ เควด

ผศ.ดร.พีรวิชญ์ เควด

รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย

ฝ่ายรับผิดชอบ ทุนวิจัยสำนักวิชา, ขับเคลื่อนงานวิจัย

ผู้ช่วยคณบดี

ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์

ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ฝ่ายรับผิดชอบ ขับเคลื่อนความร่วมมือระดับนานาชาติ, การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ผศ.กาญจนา หฤหรรษพงศ์

ผศ.กาญจนา หฤหรรษพงศ์

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายรับผิดชอบ กิจกรรมนักศึกษาสำนักวิชา/สโมสรนักศึกษา, ขับเคลื่อนกิจกรรมเก่งดี มีความสุข

ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์

ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

ฝ่ายรับผิดชอบ งานรับนักศึกษา, สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร