ทุนวิจัย

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

ทุนสนับสนุนการจ้างนักวิจัยเต็มเวลา (Research Assistant) สำหรับคณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2566

ทุนอุดหนุนการวิจัย

ทุนอุดหนุนการวิจัย

ทุนวิจัยภายนอก

ทุนวิจัยภายนอก

ประกาศ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการประสานงานวิจัยทุนภายนอก

เอกสารแผนงานวิจัยมูลฐาน ปีงบประมาณ 2566 (FF66)