วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์

ปรัชญา

         ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์และสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เพื่อใช้ในงานด้านการแพทย์และสุขภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์และสุขภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 – 2569 และ ยุทธศาสตร์สุขภาพดิจิทัล กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 – 2568
 2. ผลิตบัณฑิตตามเกณฑ์ 4 ด้าน ใน ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer Technical Officer)
 2. นักวิจัยด้านการแพทย์ดิจิทัล (Digital Medicine Researcher)
 3. นักพัฒนาโปรแกรมทางการแพทย์ (Medical/Healthcare Full stack Developer)
 4. นักวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ (Medical/Healthcare Data Analyst)
 5. วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ (Medical/Healthcare AI Engineer)

ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต 

 • กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 9 หน่วยกิต (เลือกรายวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต หรือเลือกรายวิชาภาษาจีน 9 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ 2 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ 2 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชากีฬาและสุขภาวะ 2 หน่วยกิต

 

หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต (สามารถเลือกเรียนรายวิชาโทตามกลุ่มที่เลือก 1 ใน 2 กลุ่มวิชา ) ดังนี้
  • กลุ่มวิชาโทด้านนวัตกรรมการแพทย์ดิจิทัล 15 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาโทด้านปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ 15 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทร: 075-476381

สถาบันที่อนุมัติและทำการสอน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 11 สิงหาคม 2561

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

เกณฑ์การรับนักศึกษา

การกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา

ภาพกิจกรรมของหลักสูตร