บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นักวิชาการ

หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ

หลักสูตรอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม

นายพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ

นายพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ

นักวิชาการ

งานหลักที่รับผิดชอบ: ประชาสัมพันธ์, กิจกรรมนักศึกษา, สนับสนุนการเรียนการสอน, ดูแลห้องปฏิบัติการ, งานจัดซื้อพัสดุ/ครุภัณฑ์ หน่วยงาน, งานแผนและงบประมาณ(หลักสูตร), บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

นายณัฐชา ศิลากุล

นายณัฐชา ศิลากุล

นักวิชาการ

งานหลักที่รับผิดชอบ: สนับสนุนการเรียนการสอน, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร, ดูแลห้องปฏิบัติการ, กิจกรรมนักศึกษา, ประกันคุณภาพการศึกษา, งานงบประมาณอาจารย์พิเศษ

นายชัยอนันต์ เชื้อจีน

นายชัยอนันต์ เชื้อจีน

นักวิชาการ

งานหลักที่รับผิดชอบ: สนับสนุนการเรียนการสอน, ดูแลห้องปฏิบัติการ, กิจกรรมนักศึกษา, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์

นางสาวสุชานันท์ จันมณี

นางสาวสุชานันท์ จันมณี

นักวิชาการ

งานหลักที่รับผิดชอบ: ประชาสัมพันธ์หลักสูตร, สนับสนุนการเรียนการสอน, ประกันคุณภาพการศึกษา, กิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ

นางสาวสลิลทิพย์ เหมะ

นางสาวสลิลทิพย์ เหมะ

นักวิชาการ

งานหลักที่รับผิดชอบ: ประชาสัมพันธ์หลักสูตร, สนับสนุนการเรียนการสอน, ประกันคุณภาพการศึกษา, กิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรศึกษาทั่วไปไอที

นางสาวอนัญพร ขาวเขียว

นางสาวอนัญพร ขาวเขียว

นักวิชาการ

งานหลักที่รับผิดชอบ: รายวิชาศึกษาทั่วไป, อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์สำนักวิชา

นางสาวอารตี ชัยคีรี

นางสาวอารตี ชัยคีรี

นักวิชาการ

งานหลักที่รับผิดชอบ: รายวิชาศึกษาทั่วไป, อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์สำนักวิชา

นายพิชัย คล้ายประยูร

นายพิชัย คล้ายประยูร

นักวิชาการ

งานหลักที่รับผิดชอบ: รายวิชาศึกษาทั่วไป, ประชาสัมพันธ์ Event of the Week, อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์สำนักวิชา

สำนักงานคณบดี

นางสาวฤดียา พัฒนแก้ว

นางสาวฤดียา พัฒนแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานหลักที่รับผิดชอบ: งานประชุมสำนักวิชา, งานแผนและงบประมาณ, งานจัดซื้อพัสดุ/ครุภัณฑ์ หน่วยงาน, งานสอบคัดเลือก/ประเมินต่อสัญญา อ. สัญญาจ้าง

นางสาวปิยะนุช วรินทรธิวัฒน์

นางสาวปิยะนุช วรินทรธิวัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานหลักที่รับผิดชอบ: บัณฑิตศึกษา, กองทุนสำนักวิชา, กิจกรรม 5 ส สำนักวิชา

นางออนอุไร แก้วอุดม

นางออนอุไร แก้วอุดม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานหลักที่รับผิดชอบ: งานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา, งานสารบรรณ / งานตารางนัดหมายคณบดี, งานสนับสนุนวิชาการและการเรียนการสอน

นางรชาญา ศิริกุลชัยกิจ

นางรชาญา ศิริกุลชัยกิจ

พนักงานธุรการ

งานหลักที่รับผิดชอบ: งานด้านเอกสารและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, งานสนับสนุนบุคลากรสำนักวิชา, งานประชุมต่าง ๆ ของสำนักวิชาฯ