วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์นักศึกษา

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมดิจิทัลระดับสากล”

To be the Leader in international digital innovation

พันธกิจ

– ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับสากล
– สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
– สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการยกระดับเศรษฐกิจ

อัตลักษณ์นักศึกษา​

Innovation มีความเป็นนวัตกรรม

International มีความเป็นสากล

Integrity มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ