ประกาศ/คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนความร่วมมือกับต่างประเทศ