คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

ผศ.ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก

ผศ.ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก

รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

รองคณบดี

ดร.พรพล ธรรมรงค์รัตน์

ดร.พรพล ธรรมรงค์รัตน์

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายรับผิดชอบ งานการเรียนการสอน, Happy Workplace

ผศ.ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ

ผศ.ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายรับผิดชอบ ดูแลพนักงานสายปฏิบัติการ, งานบริการวิชาการ, งานครุภัณฑ์ อาคารสถานที่

หัวหน้าสถานวิจัย

ผศ.ดร.พีรวิชญ์ เควด

ผศ.ดร.พีรวิชญ์ เควด

รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย

ฝ่ายรับผิดชอบ ทุนวิจัยสำนักวิชา, ขับเคลื่อนงานวิจัย

ผู้ช่วยคณบดี

ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์

ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ฝ่ายรับผิดชอบ ขับเคลื่อนความร่วมมือระดับนานาชาติ, การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ผศ.กาญจนา หฤหรรษพงศ์

ผศ.กาญจนา หฤหรรษพงศ์

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายรับผิดชอบ กิจกรรมนักศึกษาสำนักวิชา/สโมสรนักศึกษา, ขับเคลื่อนกิจกรรมเก่งดี มีความสุข

ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์

ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

ฝ่ายรับผิดชอบ งานรับนักศึกษา, สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

หัวหน้าสาขา/ประธานหลักสูตร

ดร.ธีรัช สายชู

ดร.ธีรัช สายชู

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์

ความเชี่ยวชาญ: Software Development, Software Process , Software Quality Assurance, ISO29110VSE

ดร.ยุทธนา เจริญรื่น

ดร.ยุทธนา เจริญรื่น

หัวหน้าสาขาการจัดการสารสนเทศ
หัวหน้าหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ

ความเชี่ยวชาญ: การวิเคราะห์และออกแบบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ, การวิเคราะห์และออกแบบห้องสมุดดิจิทัล, การจัดระบบความรู้ ออนโทโลยี และกราฟความรู้

ดร.วิทยา หอทรัพย์

ดร.วิทยา หอทรัพย์

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
หลักสูตรอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม

ความเชี่ยวชาญ: วาดเส้น, จิตรกรรม, การออกแบบ, องค์ประกอบศิลป์

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี

ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ

ความเชี่ยวชาญ: Algorithm Design, Bioinformatics, Application Development

อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล

อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล

หัวหน้าสาขานิเทศศาสตร์
หัวหน้าหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล

ความเชี่ยวชาญ: การโฆษณา, การสื่อสารการตลาด, การวิเคราะห์ผู้บริโภค, การเล่าเรื่องข้ามสื่อ, การรู้เท่าทันสื่อ, นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์

เลขานุการ

นางออนอุไร แก้วอุดม

นางออนอุไร แก้วอุดม

เลขานุการ

งานหลักที่รับผิดชอบ: งานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา, งานสารบรรณ / งานตารางนัดหมายคณบดี, งานสนับสนุนวิชาการและการเรียนการสอน