อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง

ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง

ความเชี่ยวชาญ: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงไซเบอร์, การจัดการและเฝ้าระวังเครือข่าย , ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์

ดร.ศิริรัตน์ สมเชื้อ

ดร.ศิริรัตน์ สมเชื้อ

ความเชี่ยวชาญ: นิเวศสารสนเทศและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ระบบอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ, ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง (AI/ML)

ผศ.ดร.พีรวิชญ์ เควด

ผศ.ดร.พีรวิชญ์ เควด

ความเชี่ยวชาญ: วิทยาการข้อมูลหลากกระบวนทัศน์, ภูมิสารสนเทศศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ, ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง (AI/ML)