อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์

หัวหน้าสาขา

ดร.ธีรัช สายชู

ดร.ธีรัช สายชู

ความเชี่ยวชาญ: Software Development, Software Process , Software Quality Assurance, ISO29110VSE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์

รศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์

ความเชี่ยวชาญ: วิศวกรรมชีวการแพทย์, วิศวกรรมประสาทและการฟื้นฟูสมรรถภาพ, การเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์, สัญญาณชีวการแพทย์

ผศ.เจริญพร บัวแย้ม

ผศ.เจริญพร บัวแย้ม

ความเชี่ยวชาญ: ระบบสารสนเทศทางการแพทย์, แอฟพลิเคชันบันเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่, การเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชาลี แก้วรัตน์

ผศ.ดร.ชาลี แก้วรัตน์

ความเชี่ยวชาญ: Human–computer interaction, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม, การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน, การออกแบบและพัฒนาเกม

ผศ.ดร.บูคอรี ซาเหาะ

ผศ.ดร.บูคอรี ซาเหาะ

ความเชี่ยวชาญ: Causal Inference, Artificial Intelligence, Machine Learning, Health Informatics