อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี

ความเชี่ยวชาญ: Algorithm Design, Bioinformatics, Application Development

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร

ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร

ความเชี่ยวชาญ: Knowledge Discovery, Association Analysis, Text Mining, Machine Learning, Data Science

อาจารย์จงสุข คงเสน

อาจารย์จงสุข คงเสน

ความเชี่ยวชาญ: ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, ระบบสารสนเทศบริหารการผลิต , การจัดการโครงการ, การบริหารการผลิต, ระบบประกันคุณภาพในการผลิต, การจัดการโรงงาน

ผศ.ดร.พีรวิชญ์ เควด

ผศ.ดร.พีรวิชญ์ เควด

ความเชี่ยวชาญ: วิทยาการข้อมูลหลากกระบวนทัศน์, ภูมิสารสนเทศศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ, ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง (AI/ML)

ผศ.กาญจนา หฤหรรษพงศ์

ผศ.กาญจนา หฤหรรษพงศ์

ความเชี่ยวชาญ: การเรียนรู้ของเครื่อง, การทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล, การพัฒนาซอฟต์แวร์

ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง

ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง

ความเชี่ยวชาญ: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงไซเบอร์, การจัดการและเฝ้าระวังเครือข่าย , ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์

อาจารย์จักริน วีแก้ว

อาจารย์จักริน วีแก้ว

ความเชี่ยวชาญ: วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ, ระบบฐานข้อมูล , Machine Learning/Regression analysis, Business Intelligence

Dr.Tran Anh Tuan

Dr.Tran Anh Tuan

ความเชี่ยวชาญ: Natural language processing, Sentiment analysis, Machine learning

ดร.ศิริรัตน์ สมเชื้อ

ดร.ศิริรัตน์ สมเชื้อ

ความเชี่ยวชาญ: นิเวศสารสนเทศและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ระบบอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ, ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง (AI/ML)

ดร.บัณฑิต พุทธให้

ดร.บัณฑิต พุทธให้

ความเชี่ยวชาญ: Energy Informatics, Machine Learning, Embeded System