วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม

ปรัชญา

        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ภายใต้กรอบแนวคิด “เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ” (Academic Excellence with Professional Skills)

        เก่งวิชาการ (Academic Excellence) เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา The United Kingdom Professional Standards Frameworks (UKPSF) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่

        เชี่ยวชาญการปฏิบัติ (Professional Skills) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติการฝึกภาคสนาม การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)

วัตถุประสงค์

        หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม ไปประยุกต์ใช้งานต่างๆอย่างมีอย่างมี ประสิทธิภาพและให้บัณฑิตเป็นผู้ที่รู้จักคิดเป็น ทำเป็น สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง ยังมุ่งให้บัณฑิตมีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมในงานวิชาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. ผู้ผลิตสื่อมัลติมีเดีย
 2. นักออกแบบกราฟิก
 3. นักออกแบบตัวละคร
 4. แอนิเมเตอร์
 5. นักออกแบบบทภาพ
 6. ศิลปินดิจิทัล
 7. นักเขียนการ์ตูน
 8. นักสร้างโมเดล 3 มิติ
 9. นักสร้างเทคนิคพิเศษ
 10. นักออกแบบเกม
 11. ผู้พัฒนาเกม
 12. นักเขียนโปรแกรมเกม
 13. ผู้ประกอบการในสายงานที่
 14. เกี่ยวข้อง
 15. ผู้ดูแลการผลิตงาน

ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,800 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 177,600 บาท

โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต 

 • กลุ่มภาษา 20 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชากีฬาและสุขภาพ 2 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ 3 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 หน่วยกิต
  •  

หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 124 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาแกน 20 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 73 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเลือก 14 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 17 หน่วยกิต
  •  

หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

หมวดสหกิจศึกษา 25 หน่วยกิต

ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทร: 075-672204

สถาบันที่อนุมัติและทำการสอน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 11 สิงหาคม 2561

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

เกณฑ์การรับนักศึกษา

การกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา

ภาพกิจกรรมของหลักสูตร