อาจารย์ประจำหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ

หัวหน้าสาขา

ดร.ยุทธนา เจริญรื่น

ดร.ยุทธนา เจริญรื่น

ความเชี่ยวชาญ: การวิเคราะห์และออกแบบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ, การวิเคราะห์และออกแบบห้องสมุดดิจิทัล, การจัดระบบความรู้ ออนโทโลยี และกราฟความรู้

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย

ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย

ความเชี่ยวชาญ: การจัดการสารสนเทศ, การจัดการความรู้, การรู้สารสนเทศ, สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย

ความเชี่ยวชาญ: การจัดระบบสารสนเทศและความรู้, ระบบการจัดเก็บและค้นคืน, การจัดบริการสารสนเทศสำหรับ องค์กรและชุมชน,ระบบปฏิบัติการห้องสมุดอัตโนมัติ

ผศ.ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก

ผศ.ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก

ความเชี่ยวชาญ: การรู้ดิจิทัล / การรู้เท่าทันดิจิทัล, การออกแบบการเรียนการสอน, การเล่าเรื่องดิจิทัล, การเรียนการสอนออนไลน์

ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์

ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์

ความเชี่ยวชาญ: Digital Libraries, Digital Museum, Active Learning, Information Seeking Behavior, Digital cultural Heritage, User Interface Design, Usability study

ดร.นภารัตน์ ชูเกิด

ดร.นภารัตน์ ชูเกิด

ความเชี่ยวชาญ: เทคโนโลยีทางการศึกษา, การออกแบบการเรียนการสอน, การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์, การจัดการการเรียนการสอนบนเว็บ, สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์

ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์

ความเชี่ยวชาญ: บรรณารักษศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, การจัดการความรู้, การจัดการสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา

อาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา

ความเชี่ยวชาญ: Human Computer-Interaction, Mixed-Mthod, Factor Analysis, Content Analysis, MVC framework, Responsive Web Design, Database Design & Data Analytic, E-Publication framework, Digital Library system, DRM