สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก

รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

สารจากคณบดี​

        สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาใกล้เคียงเพื่อพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ โดยมีวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลแห่งอาเซียน โดยตลอด 20 ปีที่ผ่านมามีบัณฑิตและมหาบัณฑิตหลายพันคนได้ไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันสำนักวิชาฯ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ประกอบด้วย
        1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์
        2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ
        3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
        4) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
        5) หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ
        และในระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยหลักสูตรทั้งหมดได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากหลักสูตรที่ทันสมัยแล้ว สำนักวิชาฯ ยังเน้นให้บัณฑิตมีทักษะในการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง จึงมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการ INFO Studio Lab ให้มีความทันสมัยเทียบเท่ากับสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงการมีสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบัณฑิตของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อผลิตกำลังคนตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ต่อไป