หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ปรัชญา ความสำคัญ

     มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการทำวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการกับศาสตร์อื่น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ  มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นได้ ตลอดจนมีความตระหนักในคุณค่างานวิจัยที่ส่งผลอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ของสำนักวิชา

ผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลแห่งอาเซียน (Leader in Digital Innovation of ASEAN ) โดยมีพันธกิจ ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้และศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับสากล 
 2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 3. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. อนุรักษ์และยกระดับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากลผ่านนวัตกรรมด้านดิจิทัล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงแหล่งที่มาของข้อมูล
 2. อธิบายเนื้อหาสาระหลักที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. เลือกระเบียบวิธีวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
 4. สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5. เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 6. ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้ 
 7. ใช้เครื่องมือสนับสนุนการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าธรรมเนียม

นักศึกษาไทย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 810,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 135,000 บาท

นักศึกษาต่างชาติ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 1,035,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 172,500 บาท

ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทร: 075-672204

สถาบันที่อนุมัติและทำการสอน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 14 สิงหาคม 2564

แนวทางการศึกษาต่อ

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การรับนักศึกษา

การกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา

ภาพกิจกรรมของหลักสูตร