โครงสร้างองค์กรสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

โครงสร้างการบริหารงานสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์​

– มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ –