อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล

อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล

ความเชี่ยวชาญ: การโฆษณา, การสื่อสารการตลาด, การวิเคราะห์ผู้บริโภค, การเล่าเรื่องข้ามสื่อ, การรู้เท่าทันสื่อ, นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ

ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ

ความเชี่ยวชาญ: การสื่อสารศึกษาและกลุ่มคน , การสร้างสรรค์สื่อและคอนเทนต์, สื่อศึกษา

ดร.รจเรศ ณรงค์ราช

ดร.รจเรศ ณรงค์ราช

ความเชี่ยวชาญ: สื่อศึกษา, วารสารศาสตร์, การสื่อสารการเมือง

อาจารย์วรรณรัตน์ นาที

อาจารย์วรรณรัตน์ นาที

ความเชี่ยวชาญ: การสื่อสารมวลชน, การผลิตสื่อดิจิทัล, สื่อศึกษา, วารสารศาสตร์ออนไลน์