ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
​สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์​

พ.ศ. 2541

เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรสารสนเทศเพื่อการจัดการ หลักสูตรสารสนเทศศึกษา และหลักสูตรนิเทศศาสตร์เน้นแผนการเรียนใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐาน

01_Info_2541
พ.ศ. 2544

เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

02_Info_2544
พ.ศ. 2545

ได้มีการศึกษาความต้องการและความเป็นไปได้พบว่าหลักสูตร วทม.สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมจึงได้ดำเนินการร่างหลักสูตร และเปิดสอนขึ้นในปีการศึกษา 2544 โดยเปิดสอนทั้งแผน ก2 และ แผน ข

03_Info_2545
พ.ศ. 2549

ได้มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรสารสนเทศศึกษาและเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ

04_Info_2549
พ.ศ. 2551

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพิ่ม 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันรวมถึงปรับโครงสร้างหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

05_Info_25511
พ.ศ. 2560

มีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ เป็นหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

06_Info_2560
พ.ศ. 2562

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ และในปีนั้น

  • เปลี่ยนชื่อหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรวิศวกรรมซอฟแวร์
  • เปลี่ยนชื่อหลักสูตรการจัดการสารสนเทศเป็นหลักสูตรการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจทัล
  • เปลี่ยนชื่อหลักสูตรนิเทศศาสตร์เป็นหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล
  • เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  • เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชัน และเกม
07_Info_2562
พ.ศ. 2563
  • มีการโอนย้ายหลักสูตรวิศวกรรมซอฟแวร์ ไปรวมกับหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
  • เปลี่ยนชื่อหลักสูตรการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัลเป็นหลักสูตรดิจิทัลคอมเทนต์และสื่อ
08_Info_2563
ปัจจุบัน

เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร โดยการเรียนการสอนให้ความสำคัญทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ที่ทันสมัย ให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสและปฏิบัติงานจริง นักศึกษาที่จบออกไปสามารถทำานได้ทันที

09_Info_2567