อาจารย์ประจำหลักสูตรอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม

หัวหน้าสาขา

ดร.วิทยา หอทรัพย์

ดร.วิทยา หอทรัพย์

ความเชี่ยวชาญ: วาดเส้น, จิตรกรรม, การออกแบบ, องค์ประกอบศิลป์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา

ผศ.ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา

ความเชี่ยวชาญ: ดิจิทัลเกม, เทคโนโลยีมัลติมีเดีย, การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ผศ.ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ

ผศ.ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ

ความเชี่ยวชาญ: ความเป็นจริงเสมือน, ความเป็นจริงเสริม, ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.วรัญญู วรชาติ

ผศ.ดร.วรัญญู วรชาติ

ความเชี่ยวชาญ: คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

ดร.พรพล ธรรมรงค์รัตน์

ดร.พรพล ธรรมรงค์รัตน์

ความเชี่ยวชาญ: การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้, การออกแบบอินเทอร์เฟส, การออกแบบเหมืองข้อมูล

ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์

ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์

ความเชี่ยวชาญ: ระบบความเป็นจริงเสริม, ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์, เว็บเซอร์วิส, การออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรมดิจิทัล, การพัฒนาเกมและแอปพลิเคชัน, ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล

อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล

ความเชี่ยวชาญ: การพัฒนาทัศนศิลป์สำหรับงานมัลติมีเดีย, การออกแบบภาพประกอบ

ผศ.วาลุกา เอมเอก

ผศ.วาลุกา เอมเอก

ความเชี่ยวชาญ: การออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์, การออกแบบระบบบริการ ประสบการณ์สู่การใช้งานผลิตภัณฑ์, การออกแบบภาพประกอบ, การออกแบบพื้นที่และการตกแต่งนิทรรศการ, การออกแบบกราฟิกและการสื่อสาร การออกแบบองค์ประกอบทางสื่อสิ่งพิมพ์ อักษร และสื่ออื่น ๆ, การสื่อสานด้านการออกแบบการตลาดและการโฆษณา

ดร.พรรณวดี สินทอง

ดร.พรรณวดี สินทอง

ความเชี่ยวชาญ: Data Engineering, Scalable Data Science, Data Management, Distributed Systems