กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ

กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีโอกาสต้อนรับ Prof. Stephan Schwarz จาก Department of Media Conception and Production, RheinMain University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมต้อนรับ Prof. Stephan Schwarz จาก Department of Media Conception and Production, RheinMain University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี ในวันที่ 26 มีนาคม 2567
เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ School of Communication และ Centre for Instructional Technology & Multimedia, Universiti Sains Malaysia (USM) จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วยความร่วมมือทางการวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอน
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง และดร.รจเรศ ณรงค์ราช ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Rahamatullah Khondoker และ Prof. Dr.-Ing. Andreas Penirschke จาก Technische Hochschule Mittelhessen, University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี