หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ปรัชญา ความสำคัญ

     ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับการนำไปบริหารจัดการ พัฒนางาน พัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติ รวมถึงเพื่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

วิสัยทัศน์

     ผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลแห่งอาเซียน (Leader in Digital Innovation of ASEAN ) โดยมีพันธกิจ ดังนี้

  1. ผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้และศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับสากล 
  2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  3. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. อนุรักษ์และยกระดับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากลผ่านนวัตกรรมด้านดิจิทัล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงแหล่งที่มาของข้อมูล
 2. อธิบายเนื้อหาสาระสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
 3. ใช้ระเบียบวิธีวิจัยได้อย่างถูกต้อง
 4. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
 5. แก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
 6. เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 7. เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติได้
 8. ใช้เครื่องมือสนับสนุนการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการศึกษาต่อ

     ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการศึกษาต่อ

นักศึกษาไทย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 420,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 105,000 บาท

 

นักศึกษาต่างชาติ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 570,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 142,500 บาท

ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทร: 075-672204

สถาบันที่อนุมัติและทำการสอน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 14 สิงหาคม 2564

แนวทางการศึกษาต่อ

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การรับนักศึกษา

การกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา

ภาพกิจกรรมของหลักสูตร