ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2566 โดยศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน

1. ผศ.ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก

2. ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม

1. ดร.เกวลิน อังคณานนท์

ทั้งนี้ ศิษย์เก่าที่ได้รางวัลจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

แกลเลอรี่

ข่าวสารอื่นๆ