9 เหตุผลทำไมต้องเรียนสารสนเทศ?

1.รายวิชาน่าเรียน

รายวิชาน่าเรียน ปรับปรุงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันอย่างแท้จริง

2.หลักสูตรทันสมัย

รองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง

3.ห้องปฏิบัติการทันสมัยที่สุด

ห้องปฏิบัติการ Informatics Studio ที่ทันสมัยที่สุด รองรับการเรียนการสอนปฏิบัติการของทุกหลักสูตร

4.ความร่วมมือ

มีความร่วมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล เพื่อรับโจทย์งานจริงให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ

5.จบแล้วมีงานทำ

จบแล้วมีงานทำ เป็นหลักสูตรที่ต้องการของตลาดงานภาคดิจิทัลและรองรับไทยแลนด์ 4.0

6.รับรองมาตรฐานวิชาชีพ

อาจารย์ทุกคนได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จาก ประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF : The UK Professional Standards Framework

7.การเรียนการสอนเชิงรุก

บรรยากาศการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนเชิกรุก (Active Learning) การวัดประเมินผลที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติลงมือทำจริง

8.กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา เช่น ละครเวที การออกค่ายพัฒนาห้องสมุด การแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมคอสเพลย์อะนิเมะ เป็นต้น

9.เทคโนโลยีที่ทันสมัย

การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้สภาพแวดล้อม สวยงาม ร่มรื่นเหมาะกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ในเมืองมหาวิทยาลัยที่เป็น Green University ระดับโลก