ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดสรรทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อ “ทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่ 21”  โดยเป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตรของสำนักวิชา โดยจัดสรรให้จำนวน 5 ทุนในแต่ละหลักสูตร นักเรียนที่สนใจจะสมัครรับทุนนี้ มีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

  • ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือตามที่หลักสูตรกำหนด
  • ผู้สมัครจะต้องเรียนอยู่ในแผนการเรียนที่หลักสูตรกำหนด และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบการสมัคร หรือคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว

หากสนใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 075-672206, 075-672207 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลประกอบ : https://entry.wu.ac.th/apply/download/q/SUM31.pdf