หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม สามารถทำงานและสื่อสารร่วมกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี  โดยมีพันธกิจ ดังนี้

 1.  ผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจะทำงานวิจัย และสร้างนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
 2. ผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมให้สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์มีความเข้มแข็งทางวิชาการและการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย  มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการสะสมองค์ความรู้จากงานวิจัยในการสร้างนวัตกรรม  การป้องกันและการแก้ไขปัญหาในสังคมอันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 4. สร้างเสริมบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้เกิดการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนสร้างนักวิจัยและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

     บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อไปประกอบอาชีพ พัฒนางาน บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการณ์โลก และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. นักวิจัย/อาจารย์
 2. นักวิเคราะห์ระบบ
 3. ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
 4. นักวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
 5. ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการศึกษาต่อ

     ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 150,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 1
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
 1.  หมวดวิชาบังคับ – หน่วยกิต
 2.  หมวดวิชาเลือก – หน่วยกิต
 3.  หมวดวิทยานิพนธ์ 45 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 3. หมวดวิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต

แผน ข
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
 1. หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
 3. หมวดวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต

ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทร: 075-672204

ภาพกิจกรรมของหลักสูตร