หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์ 

 1.  ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยี สามารถทำงานวิจัยที่ลุ่มลึก และสามารถปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
 2. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3.  ส่งเสริมให้สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์มีความเข้มแข็งทางวิชาการและการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย  มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการสะสมองค์ความรู้จากงานวิจัยในการสร้างนวัตกรรม  การป้องกันและการแก้ไขปัญหาในสังคมอันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 4.  สร้างเสริมบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้เกิดการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

     เน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้และเชี่ยวชาญ สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการกับศาสตร์อื่น โดยคำนึงถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. อาจารย์ 
 2. นักวิจัย/นักวิชาการ 
 3. ผู้บริหารองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
 4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. แนวทางการศึกษาต่อ
 7. สามารถเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher)

ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 450,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 50,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

 1. หมวดวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

ช่องทางการติดต่อ

ภาพกิจกรรมของหลักสูตร