สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับการพิจารณาบทความ จำนวน 5 บทความ

📌เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับการพิจารณาบทความ จำนวน 5 บทความ เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของตนเองในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 13 (Phayao Research Conference) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา ซึ่งอยู่ในการดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญพร บัวแย้ม

แกลเลอรี่

ข่าวสารอื่นๆ