เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับการพิจารณาบทความ จำนวน 5 บทความ