Info

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.บัณฑิต พุทธให้ ที่มีผลงานในฐานข้อมูล SCOPUS Q1

อ.บัณฑิต

     สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.บัณฑิต พุทธให้ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง A Design and Comparative Analysis of a Home Energy Disaggregation System Based on a Multi-Target Learning Framework ในวารสาร Buildings ซึ่งอยู่ใน Quartile 1 ในฐานข้อมูล Scopus ที่ Percentile ≥ 90

     อาจารย์ ดร. บัณฑิต  พุทธให้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

     โดยบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในครั้งนี้เกิดจากความรู้ ความเชี่ยวชาญและความต้องการในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งต่อองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานให้ผู้สนใจศึกษา

     สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทุกท่านในสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และการวิจัย รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญให้กับผู้ที่มีความสนใจและใช้ในการทำประโยชน์ในด้านการศึกษาและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป

Facebook Comments Box