ข่าวการเรียนการสอน

ข่าวการเรียนการสอน

หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร การออกเเบบหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาศาสตร์เเละศิลป์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างทักษะผู้เรียนสู่สายงานด้านดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2567 ณ กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง เพื่อมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการดำเนินงานเพื่อความเป็นเลิศ ณ อาคาร ST มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างทักษะผู้เรียนสู่สายงานด้านดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2567 ณ กรุงเทพมหานคร 
หลังจากได้ออกไปเรียนรู้ ค้นหาประสบการณ์ในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในเเละต่างประเทศ (รูปแบบออนไลน์และออนไซต์)
สหกิจศึกษา กับการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 37 คน ผ่าน Zoom Meeting เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ม.วลัยลักษณ์ เปิดห้องเรียนรับโจทย์ภาคธุรกิจ ออกแบบสติกเกอร์ไลน์เพื่อสื่อสารการตลาด ในรายวิชาความคิดสร้างสรรค์ในงานสื่อสารการตลาด
หลักสูตรเทคโนโลยีอัฉริยะ ได้จัดการอบรมการติดตั้งและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ปีการศึกษา 2566
รายวิชาที่พี่ปี 3 จะได้ทดลองผลิตงานแอนิเมชันขึ้นมาจริงๆ