โครงการเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม อำเภอท่าศาลา-สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ

หลักการและเหตุผล

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม หมายถึงเส้นทางหรือแผนการเดินทางที่กำหนด ซึ่งออกแบบมาเพื่อแสดงแหล่งท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภูมิภาคแก่นักท่องเที่ยว โดยทั่วไปจะรวมถึงประสบการณ์ต่างๆ เช่น การเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ ตลาดท้องถิ่น และเทศกาลทางวัฒนธรรม

ปัจจุบันเส้นทางการท่องเที่ยวสามารถพบได้ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทย และมักได้รับการพัฒนาร่วมกับธุรกิจในท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว อาจรวมถึงประสบการณ์ต่างๆ เช่น การเที่ยวชมและซื้อสินค้าพื้นเมือง การแสดงทางวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น และโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น

อำเภอท่าศาลาและอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นพื้นที่สำคัญของจังหวัดด้วยหลายปัจจัย ประกอบด้วย

  1. มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีวัดวาอาราม โบราณสถานสำคัญทางวัฒนธรรม และสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมายที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย
  2. มีความงามทางธรรมชาติ ประกอบด้วยชายหาดที่สวยงาม ป่าโกงกาง และทิวทัศน์ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพักผ่อนหย่อนใจกลางแจ้ง
  3. มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ กล่าวคือ พื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลาย นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีภาคใต้ สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้าใจและความซาบซึ้งในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

 โดยรวมแล้ว ท่าศาลาถึงอำเภอสิชลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเนื่องจากมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ความสวยงามทางธรรมชาติ ศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ โอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความมุ่งมั่นในแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เล็งเห็นความสำคัญของเส้นทางการท่องเที่ยวอำเภอท่าศาลา-สิชล และต้องการมีมีบทบาทในการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยแนวทางที่สำนักวิชาฯสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวนี้ คือ

  1. การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ เพื่อระบุแหล่งท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สำคัญตามเส้นทางนี้ ซึ่งข้อมูลในระบบสามารถใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ ๆ และสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว
  2. การส่งเสริมและการตลาด ซึ่งสำนักวิชาจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและการตลาดของเส้นทางการท่องเที่ยวนี้ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาแคมเปญการตลาด สร้างสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มาเยือน และมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
  3. การสร้างแนวปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และกระตุ้นให้ธุรกิจในท้องถิ่นนำแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้

สำนักวิชาฯคาดหวังว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่บริการ และสามารถเป็นต้นแบบให้กับโครงการซึ่งอาจมีการดำเนินการในพื้นที่อื่น ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย อันจะก่อให้เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติในวงกว้างต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจวัฒนธรรม อำเภอท่าศาลา-สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจวัฒนธรรม อำเภอท่าศาลา-สิชลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การส่งเสริมเศรษกิจในท้องถิ่น และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในเส้นทางการท่องเที่ยวอำเภอท่าศาลา-สิชล
  2. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจวัฒนธรรม อำเภอท่าศาลา-สิชลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วย การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม และข้อมูลจุดน่าสนใจในเส้นทางการท่องเที่ยวอำเภอท่าศาลา-สิชล

ผู้รับชอบ

อาจารย์ (หัวหน้าโครงการ)
ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย

อาจารย์

ดร.ยุทธนา เจริญรื่น

อาจารย์

อาจารย์วรรณรัตน์ นาที

คณาจารย์และนักวิชาการสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์