เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นวันสุดท้ายของงาน Scholarship of teaching and learning : SoTL9 สัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์